ارائه شفاهی امنیت در تجارت الکترونیک

بادرود فراوان

جهت ارسال میل به استاد دوراهکی و مطرح کردن عنوان ارائه خود به آدرس زیر میل بزنید

dorahaki.moosa@gmail.com

استاد دوراهکی :(برای درس تجارت الکترونیکی کسانی که تمایل دارند در مورد موضوعات مربوط به "امنیت در تجارت الکترونیکی" ارائه شفاهی داشته باشند (حدود 20 دقیقه) می توانند عنوان ارائه خود را به من ایمیل کنند. اولویت با کسانی است که زودتر ایمیل بزنند.ضمنا ارائه شفاهی از یک تا دو نمره اضافی خواهد داشت. لطفا اطلاع رسانی کنید.)

 

/ 0 نظر / 9 بازدید