با درود فراوان

متن Humans_have_been_storing که مقداری از متنش رو قرمز کرده  بودم  کلا حذف شده  برای امتحان  و فقط یک صفحه  از متن خانم طاهر زاده می باشد که برای کلمات و جایگزینی خواهد آمد و دو متن دیگر نیز برای ترجمه  خوهاد بود

این  متن برای کلمات و جایگزینی کلمات خواهد بود

متن خانم طاهر زاده

این  دو متن برا ترجمه  میباشد  که همان متنهایی است که قبلا هم قرار داده  ام

متن 1 برای ترجمه

متن 2 برا  ترجمه

/ 0 نظر / 5 بازدید