با درو فراوان

نمونه  سئوالان  مدیریت  ارتباط با  مشتری استاد  میرزایی

سئوالا از جزوه آستاد  میرزایی است  که  صفحه جواب نیز روبروی هر سئوال نوشته  شده  

موفق باشید

1- مدیریت ارتباط با  مشتری را  تعریف کنید؟ صفحه 1

2- تاریخچه CRM  را نام  ببرده و یک را بدلخواه  توضیح  دهید ؟ صفحه 2

3- بخشهای اصلی CRM را نام  برده  توضیح  دهید ؟ صفحه 4

4- هدف CRM  را بنویسید؟ صفحه 5

5- دلایل حرکت سازمانها به سوی سرمایه گذاری توضیح  دهید ؟ صفحه 7  موارد 1و2و3و4و5

6-ویژگیهای عمل کرد فنی CRM را ذکر کنید پنچ  مورد ؟صفحه 8

7-مراحل مدیریت چرخه حیات مشتری را  نام ببریدشش مورد؟ صفحه 10

8-انواع مشتری را نام برده و  توضیح دهید؟صفحه 11

9-منحنی طول  عمر رابطه خریدار و  فروشنده شامل چه مقداری می شود آنها را فقط نام ببرید؟ صفحه  12

10-مهمترین روندهای که  موجب ارتباط ارزش آفرین با مشتری می شود را  نام  ببرید ؟ صفحه  14

11-رضایت مشتری را  توضیح دهید ؟ صفحه  16

12-مزایای بکارگیری سیستم مدیریت ارتباط با  مشتری را نام ببرید ؟ صفحه 16

13-چالش پیاده سازی CRM در سازمان را فقط نام ببرید؟ صفحه 19

14- اندازه گیری رضایت مشتری را  توضیح دهید؟ صفحه 20

15-نتایج استفاده از CRM را بنویسید؟صفحه 22