بادرود فراوان

جزوه  در کاربرد  فناوری اطلاعات  در سازمان مربوط دراس استاد هادی جمالی خواه جهت  دانلود

AIT-Part1

AIT-Part2

AIT-Part3

AIT-Part4

AIT-Part5

AIT-Part6

AIT-Part7