بادرود فراوان

موضوع  برای ارئه  در قالب گروهای سه  نفری

1- نقش شبکه  و  ارتباط راه  دور در سازمان

2- تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمان

3- پیاده  سازی فناوری اطلاعات در سازمانها و ادارات

4- برنامه جامع توسعه و  فناوری اطلاعات

5- معماری اطلاعات سازمانها

6- چهار چوب های معماری سازمان

7- معماری اطلاعات

8- معماری سازمانی بر پایه فناوری اطلاعات و  ارتباطات

9- نقش موفقیت و  عدم  موفقیت IT  در سازمانها

10 - برون  سپاری

11- مجازی شدن ساختار های اجتماعی سازمانها

12- نقش IT  در کاهش هزینه های کیفیت سازمانها

13 اثرات بکارگیری IT بر افزایش کیفیت محصول