بادرود فراوان

به  فرموده  استاد  اسلامی نسب

دانشجویان  عزیز پروژه  درس  تجارت  الکترونیک  درس استاد  اسلامی نسب روز جمعه  مورخه بیست  دی   روی یک سی دی  به آموزش دانشگاه  علمی کاربردی کنگان   آقای صفایی  تحویل دهند.