با درود فراوان

استاد  دوراهکی فرمودند 

برنامه های Packet Tracer، GNS3، Solarwinds، Wireshark ،SNMPC و VMWare را بر روی لپ تاپ های خود نصب کنند چون از جلسات بعدی با این برنامه ها زیاد کار خواهیم داشت