با درود فراوان

نمونه سوالات پایانی مدیریت پروژه 

متن  سئوالات  در ادامه  مطلب نیز نوشته  شده  است 

 

دانلود  فایل

 

 


 

نمونه سوالات پایانی مدیریت پروژه

1)براساس استاندارد ISO پروژه به چه معناست؟

2)براساس استاندارد ISO مدیریت پروژه به چه معناست؟

3)از دیدگاه مدیریتی توانمندی های مدیریت پروژه را بیان کنید(3 موردکافی است)

4)از دیدگاه اجرایی توانمندی های مدیریت پروژه را بیان کنید(3 مورد کافی است)

5)مدیریت هزینه یابی شامل چه فرآیندی است؟

6)انواع مهارت ها را در مدیریت پروژه فقط نام ببرید؟

7)ایفای صحیح نقش ها در مدیریت پروژه شامل چه بخش هایی است، آنها را نام ببرید؟

8)عوامل موفقیت در مدیریت پروژه  را به ترتیب نام ببرید؟(حداقل 4 مورد الزامی است)

9)مراحل چرخه زیست تیم مدیریت پروژه را به ترتیب نام ببرید؟

10)فرایندهای اصلی مدیریت ریسک رابه ترتیب نام ببرید؟

11)استفاده از ساختار تقسیم پروژه چه نتایجی را برای مدیریت پروژه دارد( مورد کافی است)

12)روابط وابستگی "پایان به آغاز" و"آغاز به آغاز" را به ترتیب تعریف نمایید.

13)قاعده ی 0-100 درصد چیست؟

14)قاعده ی نسبت چیست؟

15)تغییرات و اتفاقات بوجود آمده در بهنگام سازی پروژه ناشی از چه موردی است؟(3مورد)

16)به چه دلایلی پروژه را کنترل می کنیم؟