با درود فراوان

امتحان  مهندسی نرم  افزار تا  صفحه  شصت  برا ی امتحان  مشخص شده