با درود فراوان

کلاسهای تابستان  این  هفته  در روز پنج  شنیه و  جمعه  مورخ  27و 28 تیر بر گزار خواهد شد