کتابی که استاد محمودی برای درس تفسیر قرآن  معرفی کرده اند

نام درس : آشنایی با متون دینی

نام کتاب: تفسیر موضوعی قرآن کریم

نویسنده : آیت الله مکارم شیرازی( گردآوری: علیرضا کمالی)

انتشارات: معارف