با درود فراوان

متن زبان ارائه  شده توسط آقای روستا با  ترجمه

 

متن انگلیسی جهت  دانلود