با درود فراوان

متن زبان جلسه تاریخ 92/2/20  که توسط آقای روستا  ارئه شده

 

متن زبان برای دانلود