نمونه برگه  ارزیابی پایان  نامه 

قابل توجه  که  این  نمونه  از استاد  نگرفتم  لذا با  استاد  مربطه  هماهنگ  بفرمائید

 

نمونه برگه  ارزیابی جهت  دانلود